KICIS is als field-lab onderdeel van de opzet van een kennis- en innovatiecentrum, zodat bedrijven in Zeeland kunnen beschikken over specialisten op het gebied van calamiteitenbestrijding die op termijn continue leren over innovatieve technieken en middelen. Een start zal worden gemaakt met:

  • onderzoeken hoe de toepassing van waterstof het huidige veiligheidsniveau verandert en welke inzichten dit biedt
  • het onderzoeken en testen op welke manieren de grootschalige toepassing van waterstof in de industrie, de uitgangspunten en kaders voor hulpverleners zal veranderen

De start-up van een kennis- en innovatiecentrum voor veiligheid met belangrijk speerpunt de calamiteitenbestrijding voor de industrie en scheepvaart (KICIS) wordt geïnitieerd door het Schelde Safety Network (SSN) in samenwerking met een aantal inhoudelijk betrokken MKB partners (zie lijst hierboven). Het KICIS project zal in 2 jaar moeten aantonen dat veiligheidsonderwerpen aangepakt kunnen worden in de triple helix gedachte en dat deze vertaald kunnen worden naar werkbare eindproducten of werkwijzen. Daarnaast beoogt zij een proeftuin te zijn voor de VNCI.

Waarom Waterstof?

De fysische en chemische eigenschappen van waterstof zijn aanmerkelijk anders dan de gassen waarmee tot nu toe werd gewerkt en waarop de maintenance is ingericht. Zo zijn explosiegrenzen, het effect van een explosie van waterstof, veiligheidsafstanden, brandgedrag en het effect op de omgeving van een brand of lekkage anders dan wat hulpverleners, industrieel ontwerpers en maintenance operators nu met bijvoorbeeld aardgas gewend zijn. Het H2-platform, een groeiend samenwerkingsverband tussen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat en organisaties en bedrijven die zich bezighouden met waterstof, ziet innoveren van waterstofveiligheid als een onontgonnen gebied. Daarnaast heeft het Instituut Fysieke Veiligheid gepubliceerd over kennistekorten over waterstof. KICIS is gericht op onderzoek en innovatie van de technieken en middelen voor calamiteitenbestrijding, en draagt in het verlengde hiervan bij aan de vraag naar goed opgeleide calamiteitenbestrijders op de arbeidsmarkt. Zeeland richt zich op een economische structuur waarbij verdere groei van de chemische industrie en maritieme sector een belangrijke rol spelen. In de meest ruime zin wordt maintenance beschouwd als ‘ het in goede staat houden van zaken’.  Echter bij het project KICIS wordt de focus gelegd op de fysieke taak van (onderdelen) van een installatie, maar ook op “de voorziening”, of “het veiligheidsniveau” oftewel de middelen (installatie), de mensen (noodorganisatie) en de organisatie (structuur, methodes en procedures).

Onderzoeksvraag KICIS

De toepassing van waterstof in de (petro)chemische industrie staat letterlijk nog in de kinderschoenen. Dit heeft als consequentie dat de reikwijdte voor het formuleren van de daadwerkelijke onderzoeksvraag groot is. In overleg met de deelnemers is besloten dat de University Roosevelt Academy de definitieve onderzoeksvraag zal formuleren.

De toepassing van waterstof in de (petro)chemische industrie staat letterlijk nog in de kinderschoenen…